Whatsapp kanalımıza katılın. İndirimleri ilk siz öğrenin!

Kişisel Veri Başvuru Formu

SİNERJİ BİLGİSAYAR ELEKTRONİK VE SANAL MAĞAZACILIK LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİ BAŞVURU FORMU

Başvuru Şekline İlişkin Bilgilendirmeler

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerinin (Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır.) KVKK’nın 11. maddesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVKK’nın 13/1. maddesi uyarınca; Başvuru Sahibi, veri sorumlusu olan Sinerji Bilgisayar Elektronik ve Sanal Mağazacılık Limited Şirketi’ne (Bundan sonra “Sinerji Bilgisayar” olarak anılacaktır.) karşı, bu haklara ilişkin olarak yazılı veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (Bundan sonra “Kurul” olarak anılacaktır.) tarafından belirlenen diğer yöntemler ile başvurarak KVKK’da sayılan haklara ilişkin bilgi talebinde bulunabilecektir.

Bu çerçevede yapılacak başvurular;

  • Doğrudan elden teslim ile yazılı şekilde,
  • İadeli taahhütlü posta ile,
  • sinerjibilgisayar@hs03.kep.tr KEP adresine gönderim ile,
  • Noter aracılığı ile e-tebligat veya normal tebligat usulü ile,

Sinerji Bilgisayar’a iletilebilecektir.

Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden ne şekilde başvuru alınacağı da Sinerji Bilgisayar tarafından ayrıca bildirilecektir.

Sinerji Bilgisayar’a iletilmiş olan başvurular, KVKK’nın 13/2. maddesi gereğince, bilgi talebinin niteliğine göre başvurunun Sinerji Bilgisayar’a ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde yazılı olarak yanıtlanacaktır. Yanıtlar, KVKK’nın 13. maddesi uyarınca yazılı veya elektronik ortamdan Başvuru Sahibi’ne ulaştırılacaktır.

Kişisel veri sahibinin reşit olmaması (18 yaşını doldurmamış olması) halinde ebeveyn veya velayet sahibi tarafından; kişisel veri sahibi kısıtlı ise vasisi tarafından ve her hâlükârda kişisel veri sahibinin açıkça yetki vermiş olması halinde vekalet sahibi kişiler durumu belgeledikleri takdirde başvuru gerçekleştirebileceklerdir.

KVKK kapsamında Sinerji Bilgisayar’a iletilen tüm başvurular ücretsiz olarak yanıtlanacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Sinerji Bilgisayar, Kurul tarafından belirlenmiş olan tarifedeki ücreti Başvuru sahibinden tahsil etme hakkına sahiptir.

Aşağıda yer alan formu PDF formatında bilgisayarınıza indirmek veya yazdırmak için tıklayınız.

https://www.sinerji.gen.tr/content/docs/Kisisel-Veri-Basvuru-Formu.pdf

A. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri

İsim Soyisim :  
Türk Vatandaşları İçin T.C. Kimlik Numarası :  
Yabancılar İçin Pasaport Numarası / Yabancı Kimlik numarası :  
Telefon Numarası :  
E-posta Adresi :  
Adres :  

B. Başvuru Sahibi’nin Sinerji Bilgisayar ile ilişkisine ilişkin bilgiler

Başvuru Sahibi ile Sinerji Bilgisayar’ın ilişkisi

▢ Müşteri

▢ İş ortağı

Ziyaretçi

Çalışan

▢ Eski Çalışan

▢ İş başvurusu gerçekleştiren Kişi/Özgeçmiş paylaşımı gerçekleştiren kişi

Üçüncü kişi firma çalışanı

Diğer

Sinerji Bilgisayar içerisinde iletişimde olduğunu birim
Eski çalışanlar için; çalışılan dönem
Üçüncü kişi firma çalışanları için; çalışılan firma ve pozisyon
Başvuru konusu

C. Kişisel Talep Konusu:

Kişisel verilere ilişkin talebinizi “D. Talep Konuları” başlıklı alandan yararlanarak açıklayabilirsiniz. Talep konunuza ilişkin varsa bilgi ve belgeleri bu form ile Sinerji Bilgisayar’a iletiniz.

D. Talep Konuları:

Kişisel talep konunuzu belirlerken aşağıdaki maddelerden yardım alınız.

  1. Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğine ilişkin bilgi talep ediyorum.
  2. Eğer Sinerji Bilgisayar, hakkımda veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.
  3. Eğer Sinerji Bilgisayar, hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığına ilişkin bilgi talep ediyorum.
  4. Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişilerin kim olduğuna ilişkin bilgi talep ediyorum.
  5. Kişisel verilerimin eksik ya da yanlış işlendiğini düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini talep ediyorum.
  6. Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işletilmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin silinmesini veya imha edilmesini talep ediyorum.
  7. Eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişisel nezdinde de düzeltilmesini talep ediyorum.
  8. Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini veya imha edilmesini talep ediyorum.
  9. Sinerji Bilgisayar tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtası ile analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde Şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.
  10. Kişisel verilerimin KVKK’ya aykırı işlenmesi nedeni ile zarara uğradım. Bu zararın tazminini talep ediyorum.

E. Başvuru Yanıtının Bildirilme Usulü:

Yanıtın tarafınıza ne şekilde bildirilmesini istediğinize dair yöntem seçimi yapınız.

▢  Posta yolu ile yukarıda bildirdiğim adresime gönderilsin
▢  E-posta yolu ile yukarıda bildirdiğim e-posta adresime gönderinsin
▢  Bizzat elden teslim almak istiyorum

F. Başvuru Formunun Amacı, Belge Talep Etme Hakkı, Mesuliyet Reddi

İşbu başvuru formu, Sinerji Bilgisayar ile olan ilişkiniz tespit edilerek, varsa Sinerji Bilgisayar tarafından işlenen kişisel verileriniz eksiksiz olarak belirlenerek ilgili başvuruya doğru ve süresi içerisinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve/veya yetki tespiti için Sinerji Bilgisayar ek evrak ve malumat talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletilmekte olan taleplere ilişkin bilgilerin doğru veya güncel olmaması veyahut yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Sinerji Bilgisayar, söz konusu yanlış ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

G. Sonuç

Yukarıda belirtilen talepler doğrultusunda, Sinerji Bilgisayara yapılan işbu başvurunun KVKK’nın 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini talep ederim.

İşbu başvuruda Sinerji Bilgisayar’a sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin başvuru sahibine ait, doğru ve güncel olduğunu; KVKK kapsamında Sinerji Bilgisayar’a iletilen tüm başvuruların ücretsiz olarak yanıtlanacağını ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Sinerji Bilgisayar’ın, Kurul tarafından belirlenmiş olan tarifedeki ücreti tarafından tahsil edebileceğini beyan ve taahhüt ederim.

İşbu başvuru formunda sağlanmış olan bilgi ve belgelerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Kor unması Kanunu’nun 13. Maddesi uyarınca yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, yanıtlanması, yanıtın tarafıma ulaştırılması, kimlik ve adres tespiti yapılması amaçlarıyla sınırlı olarak Sinerji Bilgisayar tarafından işlenmesine izin veriyorum.

Başvuru formu sayfa sayısı:

Varsa eklerin sayfa sayısı:

Kişisel Veri Sahibi/Başvuru Sahibi

Tarih

İmza

Size daha iyi bir hizmet sunabilmek için çerez kullanıyoruz.
İnternet sitemizde deneyimlerinizi kişiselleştirmek ve hizmet kalitemizi arttırmak amacıyla birtakım zorunlu ve ihtiyari çerezler kullanılmakta olup bu çerezlerle toplanan veriler tarafımızca işlenmekte ve aktarılmaktadır. Çerez politikamız hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Çerez Politikası