Whatsapp kanalımıza katılın. İndirimleri ilk siz öğrenin!

Elektronik İleti Alıcısı Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra "KVKK" olarak anılacaktır.) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Sinerji Bilgisayar Elektronik ve Sanal Mağazacılık (Bundan sonra "Sinerji Bilgisayar" olarak anılacaktır.) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 

Sinerji Bilgisayar’ın SMS, çağrı, e-posta gibi elektronik yöntemlerle pazarlama amaçlı ticari elektronik ileti gönderimi gerçekleştirmesine yönelik verdiğiniz izin uyarınca toplanan iletişim verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenmektedir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı 

Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak talep edilmesi halinde resmi kurum ve kuruluşlar ile amaçla bağlantılı olarak iletişim faaliyetlerinin ifası için hizmet alınan tedarikçimize, talep halinde kamu otoriteleriyle ve ilgili iş ortakları ile paylaşabilmektedir, aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir.  

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, iletişim izni verdiğinizi beyan ettiğiniz izin sayfası vasıtasıyla kısmen otomatik olan yöntemle açık rıza hukuki sebebi uyarınca toplanmaktadır. 

 1. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca tarafımıza iletebilirsiniz. İlgili Kişiler bu yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği tüm yöntemlerle, İnternet sitemizde yer alan Sinerji Bilgisayar Kişisel Veri İlgilisi Başvuru Formu ’nu doldurup imzalayarak ilettiği takdirde taraflarına yasal süre içerisinde dönüş sağlanacaktır. Sürece ilişkin bilgilendirme yine Sinerji Bilgisayar Kişisel Veri İlgilisi Başvuru Forumu’nda yer almaktadır.

 

https://www.sinerji.gen.tr/yasal-bilgilendirme-cp-57 adresinde bulunan form doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya yazılı olarak iadeli taahhütlü posta aracılığı ile Yukarı Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı, Keyap Sitesi B Blok No:44/24 
Ümraniye/İstanbul adresine iletilmesi veya şahsen başvuru için Yukarı Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı, Keyap Sitesi B Blok No:44/24 
Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan formun doldurulması ve 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza” ile imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun sinerjibilgisayar@hs03.kep.tr Kep adresine kayıtlı elektronik posta vasıtasıyla başvuru yapılması.

 

Yukarıda sayılan başvurunun geçerli bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usulleri Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda, ilgili kişinin;

 

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu,

 

bilgilerini belirtmesi zorunludur. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir. Başvuru formu doldurmadan yapılacak başvurularda burada sayılan hususların eksiksiz olarak Sinerji Bilgisayar’a iletilmesi gerekmektedir.

 

İlgili Kişiler adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletnamesi bulunmalıdır. İlgili kişinin reşit olmaması ya da kısıtlı olması halinde başvuruyu yasal temsilcisinin yapması gerekmektedir. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

Size daha iyi bir hizmet sunabilmek için çerez kullanıyoruz.
İnternet sitemizde deneyimlerinizi kişiselleştirmek ve hizmet kalitemizi arttırmak amacıyla birtakım zorunlu ve ihtiyari çerezler kullanılmakta olup bu çerezlerle toplanan veriler tarafımızca işlenmekte ve aktarılmaktadır. Çerez politikamız hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Çerez Politikası